Ponorné kalové čerpadlá HCP

Ponorné kalové čerpadlá HCP

Typickým sprievodným javom dnešnej civilizácie je nedostatok čistej vody na jednej strane a neustály rast množstva znečistených odpadových vôd na strane druhej. Ponorné kalové čerpadlá predstavujú moderné, technicky vysoko účinné, hospodárne, podľa druhu použitia aj mobilné čerpacie zariadenia, ktoré riešia problémy čerpania odpadových, splaškových priesakových alebo agresívnych vôd a iných médií. Svojimi rozmermi, jednoduchosťou obsluhy a ľahkou manipuláciou sú tieto čerpadlá určené na využitie vo všetkých oblastiach priemyslu, ale svoje nezastupiteľné uplatnenie majú aj u malospotrebiteľov.

Tieto stránky vám predstavia na našom trhu už 10 rokov úspešne predávané kalové čerpadlá HCP. Ich konštrukcia a úžitkové vlastnosti vzhľadom na cenu patria medzi tie najvydarenejšie.

Charakteristika a konštrukcia kalových ponorných čerpadiel HCP

Ponorné čerpadlá HCP predstavujú deväť typových radov pre najrôznejšie použitie. Čerpadlá sú vyrábané modernou technológiou, v novom závode a s použitím štandardných i moderných antikoróznych materiálov, ktoré zlepšujú kvalitu a zvyšujú životnosť pri nasadení v ťažkých prevádzkových podmienkach.

Kalové čerpadlá HCP sú čerpadlá odstredivé, s rôznymi druhmi obežných kolies. Ďalším znakom týchto čerpadiel je ich suchá konštrukcia elektromotora s dvojitou mechanikou upchávkou v olejovom kúpeli, krytá guferom.

Vybavenie doplnkovou tepelnou ochrannou, možnosť využitia spúšťacieho zariadenia, rôzne materiálové prevedenia atď. sú prvky, ktoré zvyšujú úžitkové vlastnosti týchto čerpadiel. Profesionálne čerpadlá pre ČOV radu AF sú navyše od výkonu 2,2 kW vybavené detektorom vody v upchávkovom priestore. Toto zariadenie hodnotí stav olejovej náplne. V prípade opotrebenia spodnej upchávky a prieniku vody do oleja sa v spolupráci s hodnotiacim relé v rozvádzači čerpadlo vypne. Tým sa ochráni elektromotor čerpadla pred haváriou a následne nákladnou opravou.

Obežné kolesá čerpadiel HCP

Každý rad ponorných kalových čerpadiel HCP používa rôzne druhy obežných kolies. Odlišujú sa tvarom lopatiek, ako aj druhom materiálu. Vždy sa jedná o čo najefektívnejšie využitie čerpadla pre daný druh čerpaného média.

Vírové obežné kolesá

Tieto otvorené obežné kolesá sa používajú pre kvapaliny s hrubými alebo vláknitými primiešaninami. Obežné koleso je umiestnené v špirále čerpadla tak, že medzi sacím otvorom špirály a obežným kolesom vzniká medzera. Táto medzera umožní pri prevádzke vytvorenie „víru“ a hrubé nečistoty a vlákniny sa väčšinou s obežným kolesom nestretnú a sú nasmerované vytvoreným vírom do výtlaku. Tieto kolesá sú pri čerpadlách HCP - BF a AF značené v type písmenom U. Rovnaké obežné kolesá v antikoróznom prevedení sú použité pri čerpadlách HCP – SF.

Kanálové obežné kolesá

Tieto otvorené obežné kolesá sa používajú na čerpanie suspenzií s pevnými časticami bez obsahu vláknitých prímesí. Napr. na vodu s pieskom, kamienky, atď. sú v čerpadlách HCP - AL, AS, AG. Čerpadlá HCP - AG majú navyše pred obežné koleso zaradený vírič, ktorý mieša pevné častice v okolí satia čerpadla, čím sa stáva čerpané médium „čerpatelnejším“.

Jednolopatkové a dvojlopatkové kolesá

Tieto obežné otvorené kolesá sú určené na čerpanie odpadových vôd s pevnými vláknitými primiešaninami. Vstupná hrana je vyhladená a zaoblená veľkým polomerom, alebo osadená ostrým plátkom z tvrdokovu, takže vlákna skĺznu, alebo sú prerezané. Tieto obežné kolesá sú pri čerpadlách HCP - BF a AF značené v type písmenom P.

Jedno- či dvojkanálové obežné koleso

Uzavreté jednokanálové obežné koleso je určené pre väčšie výkony čerpadiel HCP a väčšie výtlačné výšky. Používa sa pri rade AF od 5,5 kW vyššie. Je veľmi odolné pre upchávanie a má vysokú účinnosť. Svojím prietokovým prierezom je vhodné na priechod tuhých častí obsiahnutých v čerpanej kvapaline.

Axiálne (vrtuľové) a diagonálne obežné kolesá

Tieto obežné kolesá sa používajú na čerpanie vody alebo mierne znečistených vôd, pre malé dopravné výšky. Sú však mimoriadne citlivé na vláknité prímesi a na tvrdé abrazívne častice. Tieto obežné kolesá používa rad čerpadiel HCP - L.

Obežné kolesá s rezákom a s víričom

Niektoré čerpadlá bývajú vybavené rezacím zariadením alebo drvičom alebo víričom na plnenie špeciálnych funkcií. Z čerpadiel HCP je rezacím zariadením vybavený rad GF. Rotujúci nôž so štvoritým ostrím sa otáča v stacionárnom telese rezáka vybaveným vertikálnymi kónickými ostrými otvormi, čím dochádza k rozrezaniu mäkkých predmetov a ostrý závit tieto rozdrvené čiastočky vťahuje do hydraulického priestoru k vírivému obežnému kolesu. Toto rezacie zariadenie je však veľmi chúlostivé na tvrdé a abrazívne predmety, ktoré spôsobujú otupenie a tým stratu funkcie rezacieho zariadenia.

Víričom sú vybavené čerpadlá HCP - AG. Jedná sa o vrtuľu umiestnenú na spoločnom hriadeli s obežným kolesom. Zvírením čerpanej kvapaliny vrtuľa zabraňuje usadzovaniu pevných častí a sedimentu (bahno, piesok) v čerpanej kvapaline okolo satia čerpadla, čím sa namiešané čerpané médium stáva lepšie čerpateľným.

AL

BF-P

BF-U

AS

SS

SF

Výkony a použitie čerpadiel HCP

Priemyselné kalové čerpadlá typ AF

 • Nachádzajú uplatnenie predovšetkým v čistiarňach odpadových vôd, pri odčerpávaní veľkých kalových jám, nádrží, odpadových vôd z veľkých priemyselných prevádzok.
 • Dopravné množstvo sa pohybuje v rozmedzí 1,0 až 400,0 l / sek (5,0 až 1440,0 m3/hod).
 • Dopravná výška v rozmedzí 36,0 až 2,0 m. Priechodnosť obežným kolesom 35 až 120 mm, pH 6 až 9.
 • Výtlačné hrdlo podľa veľkosti čerpadla má rozmer DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350 a 400 mm.

Ponorné čerpadlá odpadových vôd typ AL

 • Je možné použiť na odvodnenie základov, výkopov, nádrží, pivníc, pri úprave vody v malom meradle, vypúšťaní čistiacich nádrží a rybníkov.
 • Dopravné množstvo sa pohybuje v rozmedzí 0,2 až 12,5 l / sek (0,7 až 45 m3/hod).
 • Dopravná výška v rozmedzí 26,0 až 4,0 m. Priechodnosť obežným kolesom 5 až 11 mm, pH 6 až 9.
 • Výtlačné hrdlo podľa veľkosti čerpadla má rozmer DN 32, 50 a 80 mm.

Ponorné čerpadlá kalov typ BF

 • Je možné použiť do kalových jám, nádrží, žúmp, septikov, na čerpanie odpadových vôd z priemyselných prevádzok.
 • Dopravné množstvo sa pohybuje v rozmedzí 0,2 až 18,6 l / sek (0,7 až 67 m3/hod).
 • Dopravná výška v rozmedzí 21,0 až 3,0 m. Priechodnosť obežným kolesom 25 až 46 mm, pH 6 až 9.
 • Výtlačné hrdlo podľa veľkosti čerpadla má rozmer DN 32, 50 a 80 mm.

Celoantikorové ponorné čerpadlá na agresívne odpadové vody typ SS

 • Majú na rozdiel od ostatných typových radov všetky použité dielce vyrobené z antikoróznych materiálov a nachádzajú využitie pri odvodnení jám, nádrží a čerpaní agresívnych odpadových vôd z priemyselných prevádzok a v potravinárskom priemysle.
 • Dopravné množstvo sa pohybuje v rozmedzí 0,2 až 6,25 l / sek (0,7 až 23,0 m3/hod).
 • Dopravná výška v rozmedzí 14,5 až 2,0 m. Priechodnosť obežným kolesom 5 až 8 mm, pH 2 až 14.
 • Výtlačné hrdlo má rozmer DN 50 mm.

Celoantikorové ponorné čerpadlá na agresívne kaly typ SF

 • Majú rovnako ako čerpadlá typu SS všetky dielce z antikoróznych materiálov a nachádzajú využitie pri odčerpávaní kalových nádrží a nádrží obsahujúcich agresívne kaly a ďalej potom vo všetkých prevádzkach, kde charakter odpadových vôd a chemikálií vyžaduje hydraulickú časť čerpadla z antikoro.
 • Dopravné množstvo sa pohybuje v rozmedzí 0,2 až 13,4 l / sek (0,7 až 48 m3/hod).
 • Dopravná výška v rozmedzí 20,0 až 2,0 m. Priechodnosť obežným kolesom 35 až 56 mm, pH 2 až 14.
 • Výtlačné hrdlo podľa veľkosti čerpadla má rozmer DN 50 a 80 mm.

Ponorné čerpadlá na vodu s pieskom typ AS

 • Sú vhodné na čerpanie vody s pieskom, blatom a kamením. Nachádzajú uplatnenie pri odčerpávaní vody pri zakladaní stavieb, pre zaplavené výkopy, v zaplavených lomoch, pieskovňach baniach, skládkach popolčeka, aj ako havarijné čerpadlá pre záchytné vane, pri živelných pohromách, pri SDH a pod.
 • Dopravné množstvo sa pohybuje v rozmedzí 0,5 až 34 l / sek (2,0 až 120,0 m3/hod).
 • Dopravná výška v rozmedzí 35,0 až 3,0 m. Priechodnosť obežným kolesom 8 až 11 mm, pH 6 až 9, obsah pevných častíc až 10 %.
 • Výtlačné hrdlo podľa veľkosti čerpadla má rozmer C52 a B75 na požiarnu hadicu a DN 100.

Ponorné čerpadlá na vodu s pieskom vybavené víričom typ AG

 • Sú vhodné na čerpanie vody s pieskom, blatom a kamením, tak ako čerpadlá AS, ale sú navyše vybavené pohonným víričom. Nachádzajú uplatnenie pri odčerpávaní vody zo záchytných jám, v zaplavených lomoch, pieskovňach baniach, skládkach popolčeka, zlievarniach a hutách, aj ako havarijné čerpadlá pre záchytné vane a pod.
 • Dopravné množstvo sa pohybuje v rozmedzí 0,5 až 20 l / sek (2,0 až 72,0 m3/hod).
 • Dopravná výška v rozmedzí 25,0 až 3,0 m. Priechodnosť obežným kolesom 11 mm, pH 6 až 9.
 • Výtlačné hrdlo podľa veľkosti čerpadla má rozmer B75.

Ponorné čerpadlá s rezákom typ GF

 • Sú vhodné na čerpanie oddelených splaškových vôd s predmetmi, ako sú zdravotné vložky, plastové vrecká, tkaniny, utierky na jedno použitie a pod.
 • Rezák veľmi účinne pomelie všetky vyššie uvedené predmety. Nachádzajú uplatnenie v tlakových odpadových systémoch, v doprave odpadových vôd z rodinných domov, bytových domov, z nemocníc, rekreačných objektov a hotelov a pod. Táto séria čerpadiel má vírivé obežné koleso s vysokou účinnosťou. Na hriadeli s obežným kolesom je aj antikorový kalený kruhový nôž, ktorý drví vyššie uvedené mäkké predmety.
 • Dopravné množstvo sa pohybuje v rozmedzí 0,5 až 5,0 l / sek (2,0 až 18,0 m3/hod).
 • Dopravná výška v rozmedzí 33,0 až 10,0 m, pH 6 až 9.
 • Výtlačné hrdlo podľa veľkosti čerpadla má rozmer DN 32 a 50 mm.

Priemyselné kalové čerpadlá pre veľké prietoky typ L

 • Nachádzajú uplatnenie predovšetkým vo vodnom hospodárstve pri čerpaní vôd s veľkými objemami a malými výškami. Slúžia na zásobovanie krajiny vodou, čerpanie vody z riek a jazier, reguláciu vody pri záplavách.
 • Dopravné množstvo sa pohybuje v rozmedzí 10 až 670 l / sek (35 až 2400 m3/hod).
 • Dopravná výška v rozmedzí 1,0 až 8,0 m. Priechodnosť obežným kolesom 20 až 100 mm, pH 6 až 9.
 • Výtlačné hrdlo podľa veľkosti čerpadla má rozmer DN 150, 200, 250, 300 a 550 mm.

Záručný a pozáručný servis čerpadiel

Záručný a pozáručný servis čerpadiel v celej Slovenskej republike zabezpečuje viac ako 20 zmluvných servisných stredísk.

Ďalšie informácie

Odkazy

Čerpadlá HCP

AF - na veľké zaťaženie
AL – na mierne znečistenú vodu
BF – na čerpanie kalov
AS – na vodu s pieskom
AG – s víričom, na vodu s pieskom
SS – pre agresívne vody
SF – pre agresívne kaly
GF – s rezákom, na splaškové vody
L – pre veľké prietoky
Čerpacia nádrž HCP
©2008 K+H ČERPACÍ TECHNIKA S.R.O.
Created by Orbinet.cz